Училищни документи

Правилници:

2023-2024

Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за дейността на училището
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

 

2022-2023

Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за дейността на училището
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание и обучение
Правилник- Обществен съвет

Декларации:

 

Графици:

2023/2024

График- класни и контролни I срок

График за дежурство- I срок
График за провеждане на консултации- I срок
График за провеждане на допълнителна работа с документация, родители и ученици- I срок
Седмично разписание за 2023-2024г.- I срок

График дежурство- II срок
График за провеждане на консултации- II срок
График за провеждане на допълнителна работа с документация, родители и ученици- II срок
График- класни и контролни- II срок

Седмично разписание- начален етап II срок
Cедмично разписание- прогимназиален етап II срок

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023-2024г.

2022/2023

График класни и контролни- 1 срок
Дневен режим

График за дежурство I срок
График за провеждане на допълнителна работа с документация, родители и ученици- I срок
График за провеждане на консултации- I срок
Седмично разписание I срок

График- допълнителен час на класа II срок
График- дежурство II срок
График- консултации II срок
График- класни и контролни II срок

Седмично разписание- начален етап II срок
Cедмично разписание- прогимназиален етап II срок

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022-2023г.

 

Училищни програми:

2023/2024
Програма за превенция на ранното напускане на училище на деца и ученици
Мерки за намаляване на безпричинните отсъствия и задържане на учениците в училище
Мерки за подобряване на качеството на УВП и ефективността на преподавателската дейност
Програма за обща подкрепа на личностното развитие на учениците
План за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на ученици с наложени санкции, които са в риск от отпадане поради проблемно поведение и безпричинни отсъствия

 

2022/2023
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване
Мерки за намаляване на безпричинните отсъствия и задържането на учениците в училище
План за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на ученици
Програма за обща подкрепа на личностното развитие на учениците

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

 

Форми на обучение:

2023
Правилник за обучение на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023-2024г.
Форми на обучение
Заповед за утвърждаване на изпитни материали за СФО- 1 сесия
Заповед за утвърждаване на график за провеждане на СФО- 1 сесия
Заповед за утвърждаване на изпитни материали за СФО- 2 сесия
Заповед за утвърждаване на график за провеждане на СФО- 2 сесия

2022
Правилник за обучение на учениците в самостоятелна форма на обучение
Форми на обучение
Заповед за утвърждаване на график за провеждане на СФО- 1 сесия
Заповед за утвърждаване на изпитни материали- СФО- 1 сесия
Заповед за утвърждаване на график за провеждане на СФО- 2 сесия
Заповед за утвърждаване на график за провеждане на СФО- 3 сесия

Училищни планове:

2023-2024

Училищен учебен план- 1 клас
Училищен учебен план- 2 клас
Училищен учебен план- 4 клас
Училищен учебен план- 5 клас
Училищен учебен план- 6 клас
Училищен учебен план- 7 клас

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

2022-2023

Училищен учебен план- 1 клас
Училищен учебен план- 3 клас
Училищен учебен план- 5 клас
Училищен учебен план- 6 клас
Училищен учебен план- 7 клас

Мерки за подобряване на качеството на учебно- възпитателния процес
План за организиране на дейностите в часовете по организиран отдих и физическа активност – Сборна група 2
План за организиране на дейностите в часовете по ООФА и Занимания по интереси- Сборна група 1
Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

 

Годишен план 2023/2024
Годишен план 2023/2024
План за квалификационната дейност на директора
План за квалификация

 

Годишен план 2022/2023
Годишен план 2022/2023
План за контролната дейност на директора
План за квалификация

Други училищни документи:
Етичен кодекс на училищната общност 2023/2024
Етичен кодекс на училищната общност 2022/2023

План за действие на мерките по Стратегията за развитие
Стратегия за развитие за периода 2021-2025 година