За нас

Преди Освобождението на България училището се е помещавало в една стая от местната селска църква.

Непосредствено след Освобождението се построява нова училищна сграда, в коята се е помещавала и общината.

През 1914г. тази сграда бива опожарена до основи заедно с архивните материали, причините за което са неизвестни.

От 1914г. до 1922г. за училищни помещения са се използвали различни частни къщи, дюкяни, плевни и др.

Сегашната сграда е построена през 1922г. /есента/. Откриват се учебните занятия с начален и прогимназиален курс.

През 1930/1931г.към училищната постройка се изгражда пристройка с още две класни стаи.

Седем години по-късно /1938г./ е построена и електропомпа.

По инициатива на Учителския нолектив Съвместно с учениците, родителите и председателя на ТКЗС на трудови начала през 1956/1957г. се построява спортна площадка в училищния двор.

Учебната 1957/1958г. се открива с 12 паралелки от І до VІІклас, като всички класове са с двойни паралелки с изключение на VІ и VІІ клас.

На 29.ІV.1958г. по идея на учителката Лазалина Божкова се поставя 100 кв.м.пътека с базалтови плочи от главната улица до централният вход на училището, същата бива изработена на трудови начала от учители, родители, ученици с помощта на ТКЗС и средства от доходите реализирани от учебно-опитното поле.

Учебната 1960/1961г. е забележителна с откриването на редовен VІІІ прогимназиален клас.

През учебните 1978-1979 и 1989-1990г. в училището се обучават около 214 ученика от първи до осми клас и две групи деца- около 50 в Полудневната детска градина. Броят на учениците значително намалява през периода 1990-1991г. и 1995-1996г. и те са около 100 ученика, с една група- 25 деца в Полудневната детска градина. Обучението се води на една смяна в 8 класни стаи и две полуинтернатнигрупи от ІV до VІІІ клас.

Извънкласната дейност до 1990г. е развита добре в училището. Клубът на ТНТМ и кръжоците към него- математика, транспортна техника, електротехника, млад природолюбител, корабомоделиране, ракетомоделиране, растениевъдство, готварство, фотодело играят важна роля за професионалното ориентиране на децата.

Към момента училището разполага с физкултурен салон /една от класните стаи е оборудвана за тази цел/, а спортните площадки спомагат за физическото укрепване и доброто здраве на децата. Училището има и оборудван компютърен кабинет за горен курс на обучение и друг кабинет за начален курс на обучение.