В училището се обучават ученици от I до VII клас.

Приемането на учениците в първи и в пети клас, дневна форма на обучение, се осъществява чрез училищен план- прием, съгласно условията и редът, описани в Системата за приемане на ученици на общинските училища на територията на Община Пазарджик и съгласно Раздел II от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование .

Свободни места в ОУ „Кочо Честименски““ с. Пищигово за учебната 2022/2023 година

КласБрой
ПГ5
1-3 слят клас19
5-7 слят клас22
6 клас8

Училищен план- прием за учебната 2022/2023 г. в ОУ „Кочо Честименски“ с. Пищигово , общ. Пазарджик:

I. За учебната 2022/2023 година се осъществява прием на ученици в дневна форма на обучение, както следва:

1. План– прием в I клас:

1.1. Брой паралелки – 1;

1.2. Брой на местата в паралелките – според приложение 7 към чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;

1.3. Организация на учебния ден: Целодневна организация на учебния ден – по реда на чл. 20, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование ;

1.4. Избираеми и факултативни учебни часове– според интересите на учениците и възможностите на училището.

2. План – прием в V клас:

2.1. Брой паралелки – 1;

2.2. Брой на местата в паралелките – според приложение 7 към чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;

2.3. Организация на учебния ден: Целодневна организация на учебния ден – по реда на чл. 20, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, при желание на родителите и при наличие на условия;

2.4. Избираеми и факултативни учебни часове– според интересите на учениците и възможностите на училището.

II. Условия за прием на ученици в 1 клас:

1. На основание чл. 18, ал.1 и 2 от ЗПУО в първи клас се приемат деца на 7 години, навършени в съответната календарна година.

2. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование. 

3. Родителите /настойниците/ подават в определен срок заявление (по образец) до директора на училището за постъпване на детето в първи клас.

4. Записването на децата в първи клас става в определен срок с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група и копие на акта за раждане на детето.

III. Необходими документи:

1.  Заявление от родителя/настойника до директора на училището.

2.  Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.

3.  Удостоверение за завършена подготвителна група или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група – за първи клас.

4.  Удостоверение за завършен начален етап на основното образование – за пети клас.

IV. График на дейностите за прием и записване на ученици в І и в V клас за учебната 2022/2023 година:

1.  Приемане на заявления  –  до 31.05.2022 г.

2.  Списък на класираните – на 06.06.2022 г.

3.  Записване на класираните ученици – от 06.06 до 10.06.2022 г.

4.  Обявяване на свободни места след първо класиране – 13.06.2022 г. до 16.30 ч.

5.  Попълване на свободните места – на 14.06. и 16.06.2022 г.

6.  Обявяване на останалите свободни места – на 17.06.2022 г. до 16.30 ч.

7.  Попълването им – в срок до 14.09.2022 г.