Прием

В училището се обучават ученици от I до VII клас.

Приемането на учениците в първи клас, дневна форма на обучение, се осъществява чрез училищен план-прием, съгласно условията и редът, описани в Системата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Пазарджик.

План – прием за учебната 2022/2023 година
План – прием за учебната 2023/2024 година
План – прием за учебната 2024/2025 година