Признаване на завършен период или клас I-IV от училища в чужбина

Преместване на ученици в държавните и общинските училища

Прием на деца в I клас в държавните и в общинските училища
Прием на ученици в V клас в държавните и общинските училища

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Заявление за издаване на дубликат