Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект на МОН BG05М2ОР001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в ОУ „Кочо Честименски“:

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели на проекта са:

* Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

* Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

* Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включвае в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейна среда.

* През учебната 2023/2024 учебна година в ОУ “Кочо Честименски” работи по следните дейности:

– Дейност 2 – “Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение в електронна среда.”

– Дейност 3 – ” Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.”

– Дейсност 4 – “Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)”